พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (่อ่านต่อ) new4   (17 กรกฎาคม 2558)
  ตารางเปรียบเทียบ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ….(อ่านต่อ…)  [11 กันยายน 2556]
  ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยในกำกับ กับร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. … (่อ่านต่อ)   (27 กุมภาพันธ์ 2556)
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฏีกา  (อ่านต่อ…)  (25 กรกฎาคม 2557)
  ประกาศและข้อบังคับที่จะออกตามร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่านต่อ)  (27 กุมภาพันธ์ 2556)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 (ฉบับแก้ไข) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 6) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 5) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 4) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 3) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 (ฉบับที่ 2) (อ่านต่อ)
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 (อ่านต่อ)

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. … ผ่านการพิจารณาวาระ 3 (อ่านต่อ) (8 พฤษภาคม 2558)
 ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ…. ฉบับผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2  (อ่านต่อ…)  [9 ตุลาคม 2556]
 ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …(อ่านต่อ) (29 มกราคม 2556)
 ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …(อ่านต่อ)(14 พฤศจิกายน 2556)