คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มก.

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. มก.

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๑ วันธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)

 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. … (อ่านต่อ)

 แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …(อ่านต่อ)

 ยืนยันมติและนัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. … (อ่านต่อ)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. …. 16 มิ.ย. 2548 (อ่านต่อ)

  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. …. 16 ธ.ค. 2547 (อ่านต่อ)

  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. …. 25 ก.ย. 2540 (อ่านต่อ)

  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. (ฉบับที่ …) 24… (อ่านต่อ)

  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. (ฉบับที่ 3) 2492 (อ่านต่อ)