คณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

คณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

1. คณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศ

8. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

9. คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

11. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   คลิกคำสั่ง

12. คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ก.พ.ม.)  คลิกคำสั่ง