ร่างข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี   โดย มีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต ซึ่งมีร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

          :: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด  >>

          :: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด  >>

          เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการ เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  และเป็นสาระสำคัญในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ  จึงขอให้บุคลากรเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.person.ku.ac.th/regis/join1.php  ภายในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างข้อบังคับฯ ได้ที่  http://autonomy.ku.ac.th

Spread the word. Share this post!