รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ New!!!

Read More

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Read More

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต

Read More
banner_prb_qa

ร่างข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี   โดย มีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต ซึ่งมีร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่           :: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด  >>           :: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด  >>           เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

Read More

banner_16march59

ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย *************************************              สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เป็นผู้เสนอ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  สามารถพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน ๘ ฉบับ ดังนี้ […]

Read More