ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

(ร่าง) ข้อบังคับ new4
(ร่าง) ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
ฉบับที่ 1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ….
ฉบับที่ 2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ….
ฉบับที่ 3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ….
ฉบับที่ 4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ….
ฉบับที่ 5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันสำนัก พ.ศ. ….
ฉบับที่ 6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ….
(ร่าง) ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ….
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ….
(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการพิเศษ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2559คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
การสรรหาผู้บริหาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. 2559
ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559
กลุ่มลูกจ้างประจำ
– ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจาก บุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. 2559
– ข้องบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการให้ทุนนิสิตของมก.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎิบัติหน้าที่แทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฎิบัติหน้าที่แทน พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘