การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ มก.

autonomy16oct

          เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.person.ku.ac.th/rc_ku/join.php ภายในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างข้อบังคับฯ ได้ที่ http://autonomy.ku.ac.th

Spread the word. Share this post!