ร่างข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสภาบัน/สำนัก

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสภาบัน/สำนัก” โดยให้บุคลากรเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น หน่วยงานละ 10 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต  ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่

          1. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด >> 

          2. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ….. << ดาวน์โหลด >>  

          3. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  << ดาวน์โหลด >>  

          4. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด >> 

          5. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ….. << ดาวน์โหลด >> 

          6. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  << ดาวน์โหลด >>  

          7. ร่างบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ  <<  ดาวน์โหลด >>  

          8. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด >>  

          9. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. …..   << ดาวน์โหลด >>  

           โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.person.ku.ac.th/rc_ku/join1.php ภายในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ๆ ได้ที่ http://autonomy.ku.ac.th

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ, 11 มกราคม 2559

Spread the word. Share this post!