เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง)ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

และการสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

 

ถ่ายทอดสดทาง Nontri live และ Teleconference ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 4 มีนาคม 2559

Spread the word. Share this post!