ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 23  ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยมีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …..  << ดาวน์โหลด >>

2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ….. << ดาวน์โหลด >>

3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  << ดาวน์โหลด >>

4. ร่างบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ  << ดาวน์โหลด >>

5. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …..  << ดาวน์โหลด >>

6. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. …..   << ดาวน์โหลด >>

       สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่

 

ที่มา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 18 ธันวาคม 2558

Spread the word. Share this post!