การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี โดยมีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต ซึ่งมีร่างข้อบังคับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

          1. การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

          2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ……  (ไฟล์ร่างข้อบังคับ)

          3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ….. (ไฟล์ร่างข้อบังคับ)

          4. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ….. (ไฟล์รายละเอียด)

          เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ จึงขอให้บุคลากรเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมของวิทยาเขต ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ http://www.person.ku.ac.th/rc_ku/join1.php และสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างข้อบังคับฯ ได้ที่ http://autonomy.ku.ac.th

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ, 3 พฤศจิกายน 2558

Spread the word. Share this post!