รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ New!!!

Read More

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Read More

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต

Read More
banner_18_march16

แบบฟอร์มเสนอเพิ่มเติม ร่าง วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *************************************              สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการพิจารณาเสนอร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร และแนวทางการนำผลการศึกษาวิเคราะห์จากงานวิจัยสถาบันมาใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมรวม ๓ ครั้ง  และได้จัดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อจัดทำร่างวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สรุปเป็นร่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นำเสนอขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป […]

Read More

banner_10march16

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และการสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.   ถ่ายทอดสดทาง Nontri live และ Teleconference ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 4 มีนาคม 2559

Read More