รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ New!!!

Read More

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Read More

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต

Read More
banner_14jan16

ร่างข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสภาบัน/สำนัก

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสภาบัน/สำนัก” โดยให้บุคลากรเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น หน่วยงานละ 10 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต  ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่           1. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. …..  <<  ดาวน์โหลด >>            2. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

Read More

banner_23dec58

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 23  ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยมีการถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …..  << ดาวน์โหลด >> 2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ….. << ดาวน์โหลด >> 3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  << ดาวน์โหลด >> 4. ร่างบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ  << ดาวน์โหลด >> 5. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …..  << ดาวน์โหลด >> 6. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ […]

Read More