รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ New!!!

Read More

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Read More

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต

Read More
3DSC_1564

การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ผู้บริหารและประชาคม มก. กว่าหนึ่งพันคนร่วมสัมมนา “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี           ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนกว่า หนึ่งพันคน เข้าร่วมรับฟังด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี […]

Read More