การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ผู้บริหารและประชาคม มก. กว่าหนึ่งพันคนร่วมสัมมนา

“การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 -15.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

3DSC_1564

          ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนกว่า หนึ่งพันคน เข้าร่วมรับฟังด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นอกจากนี้ตลอดการจัดสัมมนายังจัดให้มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และระบบ NONTRI LIVE เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการสัมมนาอย่างทั่วถึงอีกด้วย

          การสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายนำเข้าสู่ความเข้าใจในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 โดย รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาราชการแทนรองอธิการบดี การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวทาง “การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ“ ในด้านการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากร การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการได้มาซึ่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ และการบริหารจัดงาน และ ภาคบ่าย เป็นการให้ความรู้ เรื่อง “การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการตอบคำถามจากวิทยากร ได้แก่ นายเสกสรร พหลเวชช์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล นายทวี กาญจนภู ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

          ซึ่งปรากฎว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความสนใจในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 เพิ่มมากขึ้น และ การตัดสินใจในการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งจะต้องรีบตัดสินใจก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ ทั้งนี้ คำถามต่าง ๆ ในการสัมมนา ทางกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดโครงการสัมมนาจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสัมมนา “สภา มก. พบประชาคม มก.” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ต่อไป

Spread the word. Share this post!